Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 07

O TOMTO SEMINářI
Bratislava potrebuje spoluprácu a efektívnu komunikáciu s ľuďmi, ktorí svojou prácou prispievajú k jej rozvoju. Preto s vami potrebujeme komunikovať. Sekcia územného plánovania magistrátu hlavného mesta Slovenska Bratislavy v spolupráci s kanceláriou participatívneho plánovania Metropolitného Inštitútu Bratislavy pre vás vytvorili priestor pre informovanie a lepšie vysvetlenie pomerne komplexných tém aktualizácie územného plánu.
Vieme, že ide o dlhodobo neriešené témy, ktoré zaťažujú mesto, jeho obyvateľov a obyvateľky, veríme, že najlepším prístupom je problémy neodkladať, aj tak komplexné problémy vysvetľovať.

Prečo sa tohto podujatia zúčastniť?

dozviete sa viac o kontexte aj detailoch, potrebe aktualizovať, systematizovať dlhodobo neriešené výzvy a otázky tvorby územných plánov na úrovni klimatickej zmeny, tvorby zón, regulácie reklamných stavieb, novej trate električky či informovať o ďalších krokoch, ktoré vyplynuli z predošlých zmien a doplnkov 06.

- dozviete sa o procese a orientačných časových horizontoch jednotlivých tém

- budete informovaní a poskytnete spätnú väzbu k prezentovanému návrhu zmien a doplnkov územného plánu prostredníctvom otázok a odpovedí

- rozšírite a posilníte sieť obyvateľov a obyvateliek, odborníkov a odborníčok, predstaviteľov a predstaviteliek Bratislavy, ktorí prispievajú k zlepšeniu života v meste

- spoločne prispejeme k budovaniu dôvery a spolupráce medzi odbornou verejnosťou, zástupcami a zástupkyňami, odborníkmi a odborníčkami mesta a mestských častí

Verejnosť môže uplatniť pripomienky písomnou formou v termíne do 18.12.2020 vrátane, na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, alebo elektronickou poštou na adresu: uzemnedokumenty@bratislava.sk

Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii.

Kompletná dokumentácia v elektronickej podobe je prístupná na internetovej adrese https://www.bratislava.sk/sk/filter/uradna-tabula s použitím filtra Územné plánovanie a rozvoj.
AGENDA
 • 1. Zmena klímy
 • 2. Odpadové hospodárstvo - návrh kompostární
 • 3. Regulácia reklamných stavieb
 • 4. Územné plány zón
 • 5. Zmeny z prerokovania ZaD 06
 • 6. Električka v novom centre
Přídavné informace
 • Délka: 9 hodiny
 • Cena: Zdarma
 • Jazyk: čeština
 • Kdo se může zúčastnit.? Všichni
 • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (212)
Sdílet
Pozvat lidi / sdílet stránku: