Aka je Krížna a okolie? Verejná prezentácia správy participatívneho procesu

O TOMTO SEMINářI
Bratislava sa mení a my chceme, aby sa menila na kvalitnejšie a spravodlivejšie mesto. Práve preto je dôležité nielen to, akým smerom sa rozvoj mesta uberá, ale aj to, akým spôsobom hľadáme a definujeme víziu jeho budúcnosti. Kancelária participatívneho plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy zapojila do participatívneho procesu pri príprave revitalizácie Krížnej ulice rôznorodú verejnosť. Cieľmi  procesu bolo: 

• získať dáta o území a podnety od rôznych skupín verejnosti;
• prispieť k príprave kvalitnejšej projektovej dokumentácie, potrebnej  na revitalizáciu ružinovskej radiály; 
• ponúknuť príklad pilotného participatívneho procesu, ktorý posunie odbornú aj verejnú debatu o verejnom priestore v meste.

Výstupy z procesu sme spracovali vo forme správy, ktorá pomenúva východiská plánovania, mapuje názory verejnosti na súčasnosť i budúcnosť ulice a sumarizuje podnety do odporúčaní. Lokalitu Krížnu  a okolie sme skúmali z viacerých uhlov pohľadu, ako: 

• priestor v transformácii, v ktorom sa odohráva  súťaž o (budúci) priestor;
• dôležitú, ale zároveň nehostinnú ulicu; 
• lokalitu, ktorá je dostupná aj bariérová zároveň.

Prečo sa tohto podujatia zúčastniť? 

• Z prvej ruky získate informácie o tom, ako prebehol proces zapojenia verejnosti a aké výstupy sme z neho získali. 
• Dozviete sa, aké kroky mesto v nadväznosti na tento proces plánuje. 
• Budete môcť položiť otázky prítomným odborníkom a odborníčkam o zisteniach a odporúčaniach, ktoré vyplývajú zo správy.

Spíkri a spíkerky 

• Ján Mazúr - riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB)
• Milota Sidorová - riaditeľka Kancelárie participatívneho plánovania
• Zora Pauliniová - Kancelária participatívneho plánovania, MIB
• Juraj Hurný - Kancelária participatívneho plánovania, MIB
• Michal Marcinov  - Sekcia verejných priestorov, MIB
• Peter Netri  - Poverený výkonom funkcie zástupca riaditeľa sekcie dopravy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
• František Brliť  - Poradca primátora pre dopravné stavby, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
AGENDA
  • Úvod
  • Prezentácia výstupov
  • Diskusia
  • Záver
Přídavné informace
  • Délka: 3 hodiny
  • Cena: Zdarma
  • Jazyk: čeština
  • Kdo se může zúčastnit.? Všichni
  • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (55)
Sdílet
Pozvat lidi / sdílet stránku: