WEBINAR SLUTT
WEBINAR DETALJER
 • Om
  Norges klimalov slår fast at norske utslipp skal kuttes med 90–95 prosent innen 2050, sammenliknet med 1990. De aller fleste utslippene av klimagasser må fjernes for godt innen 2050. Regjeringens Klimautvalget 2050 utreder nå hvilke vegvalg Norge må gjøre for å nå målet på en måte som også ivaretar verdiskaping og natur. Nå ber utvalget om innspill fra publikum. Dette er tema for vår Klimafrokost torsdag 15. september i Oslo – der utvalgsleder Martin Skancke er hovedinnleder.

  Mer om tema:
  I sin nye diskusjonsrapport legger Klimautvalget 2050 til grunn blant annet følgende:
  · Det er et stort misforhold mellom de uttalte ambisjonene i norsk klimapolitikken og vedtatte tiltak og virkemidler.
  · Klimapolitikken må fremme helhetlig omstilling, ikke begrenses til enkelttiltak.
  · Utslippene i Norge må ned, men norsk politikk må også redusere det norske globale klimafotavtrykket og bidra til at verden blir et lavutslippssamfunn.
  · Norges deltakelse i EUs kvotesystem for bedrifter må ikke bety at nødvendig omstilling utsettes.
  · Norge må gå gjennom en energiomstilling med mer effektiv bruk av all energi, økt bruk og produksjon av fornybar kraft og bærekraftig bruk av bioenergi.
  · Økonomisk aktivitet basert på fossile energikilder eller overbruk av andre naturressurser er ikke bærekraftig.
  · Beslutningssystemene i dag legger ikke til rette for den omstillingen vi skal gjennom.
  På denne Klimafrokosten tar vi opp noen av spørsmålene utvalget ønsker innspill på:
  · Hvilke sektorer skal fortsatt tillates å ha utslipp i 2050, og hvordan skal vi prioritere mellom disse?
  · Hvilke tiltak vil ha positiv klimaeffekt på kort sikt, men kan bidra til å låse inne infrastruktur som gjør det vanskelig å nå 2050-målene?
  · Hvordan sikre at omstillingen får en fart som ikke gjør det nødvendig med brå og dyre hastetiltak opp mot 2050?
  · Kan vi ha fortsatt økonomisk vekst uten klimagassutslipp og forringelse av naturen?’
  · Hva kan gjøres av konkrete tiltak for å stimulere til et mer sirkulært forbruk, slik at det materielle forbruket dempes?
  · Hvordan styrker vi best aksept for klimapolitikk og omstillingsevne og vilje i samfunnet?
  Innledere og deltagere i samtalepanelet er blant andre Martin Skancke (leder av Klimautvalget 2050), Katinka Holtsmark, førsteamanuensis ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, Åslaug Haga, adm.dir. i Norwea og tidligere olje- og energiminister, Anneli Alatalo Paulsen, forskningsleder ved SINTEF, Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO og leder av forskningssenteret CBA, Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen i Troms og Finnmark. Publikum kan stille spørsmål etter hvert innlegg.
  Hold av datoen – meld deg på i dag!

  Vi takker Kavlifondet som støtter prosjekt #Klimafrokost.
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
PRESENTASJONSHOLDERE
ARRANGERT AV
DELTA (195)